Terms & Conditions

1 Algemene voorwaarden PROLUDERM

 1. Voor gebruik van de Proluderm webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.
 2. U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.

 

2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten

 1. Het gehele aanbod in de Proluderm webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en Proluderm komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door Proluderm. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat en bevestigd. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden, uitgezonderd feestdagen en bedrijfssluitingen. Proluderm verkoopt haar producten in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.
 2. U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.
 3. De taal van de overeenkomst is Nederlands.
 4. De overeenkomst tussen u en Proluderm komt tot stand met:

Proluderm

Postbus 71

1270 AB Huizen NH

Telefoon: 06 – 224 00 191

Email: info@proluderm.com

Internet: www. proluderm.com

Register: Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer: 68153848

BTW identificatienummer: NL 85 7323489 B01

 

3 Levering, verzendkosten

 1. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is mogelijk op adressen binnen Nederland. Internationale leveringen is op aanvraag mogelijk, hiervoor gelden andere verzendkosten.
 2. Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal Proluderm dit bij de bevestiging vermelden.
 3. Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.
 4. Binnen Nederland geldt: Voor een bestelling brengen wij geen verzendkosten in rekening. Internationaal gelden andere tarieven.

 

4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

 1. Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht: Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U kunt de koop binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De ontbinding dient gericht te worden aan: PROLUDERM, Postbus 71, 1270 AB Huizen NH, t.a.v. Afdeling Retouren. Email: info@proluderm.com.

Gevolgen van een herroeping

Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen producten terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen producten niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de verslechtering het gevolg is van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Proluderm van uw herroepingsverklaring.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.

 1. Retourzendingskosten

U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling of als u op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de afdeling Cliënt Support via info@proluderm.com.

 

5 Prijzen

De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

6 Betaling

 1. U kunt de koopprijs per iDeal betalen.
 2. Proluderm behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden.

 

7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van Proluderm.

 

8 Garantie, schadevergoeding, teruggave

 1. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is Proluderm conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.
 2. Zorgt Proluderm alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van Proluderm naar Proluderm terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. Proluderm behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
 3. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze Cliënt Support via info@proluderm.com
 4. Proluderm is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.
 5. Voorts is Proluderm aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is Proluderm echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. Proluderm is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.
 6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.
 7. Voor zover de aansprakelijkheid van Proluderm uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

 

9 Toekenning van rechten / recensies van klanten

 1. Proluderm kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de Proluderm website ter beschikking gestelde Proluderm content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de Proluderm content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de Proluderm content noodzakelijk is en de Proluderm content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde Proluderm content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.
 2. Als u ervoor kiest om door middel van de door Proluderm ter beschikking gestelde functionaliteiten op de Proluderm website content te plaatsen, dan verleent u Proluderm het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de Proluderm -website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van Proluderm te publiceren. Proluderm kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. Proluderm behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de Proluderm website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.

 

10 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Proluderm website en de Proluderm webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u onder de Privacy Policy.

 

11 Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).